FEPR, RP, Podlaskie, EFRR

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. j. uzyskało grant powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą  w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie nowej metody zarządzania w oparciu o licencję, a efektem będzie usprawnienie zarządzania firmą.

  • Wysokości grantu: 94 864,50 zł
  • Wartość przedsięwzięcia: 126 486,00 zł

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. j. uzyskało grant powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą  w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie nowej metodyki kontroli jakości zasypek wykopów wąskoprzestrzennych i zasypek budowli infrastruktury podziemnej, a efektem będzie wprowadzenie metodyki do działalności firmy.

  • Wysokości grantu: 99 994,30 zł
  • Wartość przedsięwzięcia: 154 010,76 zł